Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση με επιδότηση

H πρακτική άσκηση, διάρκειας 960 ωρών, αντιστοιχεί στον 5ο εξάμηνο κατάρτισης και είναι υποχρεωτική για τη λήψη της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η πρακτική άσκηση και η απαλλαγή από αυτήν μπορεί να γίνει μέχρι 24 μήνες μετά τη λήξη του Δ’ εξαμήνου. Εξαιρούνται όσοι ολοκλήρωσαν τη φοίτηση των 4 εξαμήνων πριν το 2020 για τους οποίους το όριο έχει μετατεθεί στον Δεκέμβριο του 2022.

Στα πλαίσια του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος “Πρακτική άσκηση καταρτιζόμενων ΙΕΚ” δίνεται η δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης μετά την επιτυχή ολοκλήρωσή της.

Το πρόγραμμα αφορά Πρακτικές Ασκήσεις που ξεκίνησαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2021 και μετά.

Ο πρακτικά ασκούμενος δύναται να λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 80% του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Η αποζημίωση θα καταβάλλεται μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης (960 ώρες) και τη χορήγηση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το έργο χρηματοδότησης.

Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ομαλής υλοποίησης της Πράξης, δύνανται να πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις των στελεχών του Ιδρύματος Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης στους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης ΙΕΚ.

Για τη συμμετοχή του στην πράξη, ο καταρτιζόμενος δεν θα πρέπει να συμμετέχει σε άλλα προγράμματα επιδοτούμενα μέσω ΕΣΠΑ.

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Καταβάλει τις προβλεπόμενες από την παρ. 1 του αρ. 10 του Ν. 2217/1994 ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση. Οι προβλεπόμενες εισφορές κατά του κινδύνου ατυχήματος, ορίζονται σε 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά. Από τον 10/2008 έως και σήμερα το τεκμαρτό ημερομίσθιο της 12ης ασφ. κλάσης είναι 40,45 € ( εγκ. τ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 32/08). Η ασφάλιση, πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα.


25 ημέρες Χ 40,45 τεκ.ημ. = 1.011,25 €, τεκμαρτές αποδοχές ΑΠΔ
Μηνιαίες συνολικές ασφαλιστικές εισφορές = 10,11 € (1.011,25 € X 1%).


Ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής στον πρακτικά ασκούμενο. Σε κάθε περίπτωση, χρηματοδότησης ή μη (από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και όχι από τον εργοδότη), της αποζημίωσης του ασκούμενου, ο εργοδότης υποχρεούται να ασφαλίζει μέσω ΑΠΔ και να αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές.
Η καταβολή των εισφορών από τις επιχειρήσεις πραγματοποιείται μέσω παρόχου υπηρεσιών (αρ. 52 του Ν. 4611/2019) και μεταφέρονται στον λογαριασμό του e-ΕΦΚΑ.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Για την απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ θα πρέπει να χρησιμοποιείται η πιο κάτω κωδικοποίηση:

ΚΛΑΔΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
·  Κ.Α.Δ.: σύμφωνα με τη δραστηριότητα του εργοδότη, (δηλ. αυτός που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ για το λοιπό προσωπικό του)
·  Κωδικός Ειδικότητας: 332040 (Σπουδαστές ΙΕΚ)
·  Τύπος Αποδοχών: 13 (τεκμαρτές αποδοχές) και
·  Κωδικός Πακέτου Κάλυψης – Κ.Π.Κ.: 210 (εργοδοτικές εισφορές 1% για επαγγελματικό κίνδυνο)
·  Οι μηνιαίες συνολικές ασφαλιστικές εισφορές ανά καταρτιζόμενο ανέρχονται σε 10,11 € (1.011,25 € X 1%).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΡΓΑΝΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 10 του N. 4554/2018, περί πρακτικής άσκησης και μαθητείας, συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση αναγγελίας του καταρτιζόμενου στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», καθώς και κάθε μεταβολή αυτής, πριν από την έναρξη πραγματοποίησής της.
Υπόχρεος προς υποβολή των προβλεπόμενων εντύπων (Ε3.4 και Ε3.5) είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής / φοιτητής.

Διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης απαιτείται η προσκόμιση των παρακάτω εγγράφων:

 1. Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης 
 2. με συνημμένη τη «Δήλωση Ενδιαφέροντος [Βεβαίωση] Εργοδότη». Η ανωτέρω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης.
 3. Ατομικά Στοιχεία Πρακτικά Ασκούμενου
 4. Ειδική Σύμβαση πρακτικής άσκησης σε ΤΡΙΑ αντίτυπα με υπογραφές και σφραγίδα εργοδότη και υπογραφή καταρτιζόμενου σε όλα τα αντίτυπα 
 5. Ε3.5 του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ για την έναρξη της πρακτικής άσκησης.
 6. Αποδεικτικό κυριότητας λογαριασμού τραπέζης με πρώτο δικαιούχο τον καταρτιζόμενο
 7. Βεβαίωση ΑΜΑ, ΑΜΚΑ , ΑΦΜ
 8. Αντίγραφο ταυτότητας
 9. Συμπληρώνεται και τηρείται το Βιβλίο Πρακτικής (θα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στο μέλλον)
 10. “ΜΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ” Οι ωφελούμενοι θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek-microdata και θα εγγραφούν ως χρήστες «Εγγραφή ως νέος χρήστης» θα εισάγουν το email με το οποίο έχουν νωρίτερα καταχωρηθεί από το ΙΕΚ καθώς και τον κωδικό που επιθυμούν.


Το σύστημα τους αποστέλλει μήνυμα στη διεύθυνση email με σύνδεσμο τον οποίο ακολουθούν για να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους. Μόλις ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός τους, μπορούν να συνδεθούν στο σύστημα. Υπάρχει δυνατότητα επαναποστολής του email ενεργοποίησης από το σύνδεσμο «Θέλετε να σας ξαναστείλουμε το email ενεργοποίησης λογαριασμού;». Επίσης υπάρχει διαδικασία αλλαγής κωδικού από το σύνδεσμο «Ξεχάσατε τον κωδικό σας;».


Στην αρχική σελίδα ο ωφελούμενος βλέπει στοιχεία για το δελτίο εισόδου και εξόδου και συγκεκριμένα αν το έχει υποβάλλει, αν έχει ξεκινήσει τη συμπλήρωση (προσωρινά αποθηκευμένο) ή αν μπορεί να δημιουργήσει νέο. Από την αρχική σελίδα μπορεί να οδηγηθεί στη σελίδα συμπλήρωσης και υποβολής του απογραφικού δελτίου εισόδου/εξόδου (κουμπί «Νέο Δελτίο»).


Στη σελίδα συμπλήρωσης/υποβολής απογραφικού δελτίου, υπάρχουν πεδία για όλα τα στοιχεία που πρέπει να συμπληρώσει ο ωφελούμενος (ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) καθώς και για όλα τα ερωτήματα του δελτίου (Α1, Α1.1, κτλ). Στη σελίδα αυτή υπάρχουν κουμπιά για:

Προσωρινή αποθήκευση: με αυτό το κουμπί το δελτίο αποθηκεύεται προσωρινά και ο ωφελούμενος μπορεί να συνεχίσει τη συμπλήρωσή του σε μεταγενέστερο χρόνο.

Υποβολή: με αυτό το κουμπί ο ωφελούμενος υποβάλει το δελτίο στο ΠΣ ΙΕΚ/ΣΔΕ/ΚΔΒΜ (το δελτίο δεν στέλνεται ακόμα στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ). Σε αυτό το σημείο το σύστημα εκτελεί όλους τους ελέγχους εγκυρότητας και ενημερώνει το χρήστη για τυχόν σφάλματα (π.χ. μη έγκυρο ΑΜΚΑ, ή ότι δεν έχει απαντήσει όλα τα ερωτήματα, κτλ)

Εκτύπωση: εμφανίζεται το δελτίο σε μορφή pdf, προκειμένου ο ωφελούμενος να το κρατήσει στο αρχείο του ή να το εκτυπώσει σε χαρτί.

Σημειώνεται ότι δελτίο εξόδου μπορεί να συμπληρωθεί μόνο αν έχει προηγούμενα υποβληθεί δελτίο εισόδου Υπόδειγμα Απογραφικού δελτίου εισόδου

Διαδικασία Λήξης Πρακτικής Άσκησης

Η πρακτική άσκηση υλοποιείται στο σύνολό της, για χρονικό διάστημα εννιακοσίων εξήντα (960) ωρών και αντίστοιχα εκατό είκοσι (120) ημερών πλήρους απασχόλησης και έτσι ολοκληρώνεται.

Μετά την εκπόνηση της Πρακτικής του Άσκησης, ο Πρακτικά Ασκούμενος προσκομίζει στο Δ.Ι.Ε.Κ. τα παρακάτω :

 1. Συμπληρωμένο και σφραγισμένο το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης.
 2. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Πρακτικής Άσκησης [Παρουσίας], συμπληρωμένη και σφραγισμένη από τον εργοδότη.
 3. Ε3.5 του εργοδότη από το ΕΡΓΑΝΗ για την λήξη της πρακτικής άσκησης
 4. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας για την έκδοση του ΒΕΚ
 5. Το ΙΕΚ εκδίδει «Βεβαίωση Ολοκλήρωσης της Πρακτικής Άσκησης» όπου βεβαιώνεται ότι καλύφθηκαν οι ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι σύμφωνα με τον Κανονισμό λειτουργίας των ΙΕΚ
 6. “ΜΟΝΟ ΨΗΦΙΑΚΑ”: Οι ωφελούμενοι θα εισέλθουν στην ιστοσελίδα https://mis.inedivim.gr/iek-microdata και υποβάλουν το Υπόδειγμα απογραφικού δελτίου εξόδου 

Το Δ.Ι.Ε.Κ.είναι πλέον σε θέση να προβεί στην έκδοση της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης για τον Καταρτιζόμενο.

Διακοπή Πρακτικής Άσκησης

Σε περίπτωση που ο πρακτικά ασκούμενος ή ο εργοδότης διακόπτει την Πρακτική Άσκηση τηρούνται οι κάτωθι διαδικασίες:

 1. Ο πρακτικά ασκούμενος ή ο εργοδότης συμπληρώνει και υποβάλει στο ΙΕΚ Υπεύθυνη Δήλωση Διακοπής της πρακτικής άσκησης ψηφιακά υπογεγραμμένη μέσω του gov.gr.
 2. Σε περίπτωση συνέχισης της πρακτικής άσκησης για το υπόλοιπο του προβλεπόμενου διαστήματος θα πρέπει να ακολουθηθεί εκ νέου η διαδικασία έναρξης πρακτικής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ. αριθμ. K5/97484 (ΦΕΚ Β’ 3938 26-08-2021), Κεφάλαιο 3: Οριζόντιες Ενέργειες Διαχείρισης και υλοποίησης.
 3. Ο εργοδότης υποβάλει στο ΕΡΓΑΝΗ το έντυπο «Ε3.5: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Πρακτικής άσκησης» και αποστέλλει ηλεκτρονικά αντίγραφο στο ΙΕΚ.
 4. Ο εργοδότης εκδίδει Έντυπο Λήξης (Βεβαίωση Παρουσίας) το οποίο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον ίδιο και υποβάλλεται στο ΙΕΚ.