Το ΔΙΕΚ Δράμας ανήκει στην Μεταδευτεροβάθμια Επαγγελματική Κατάρτιση και απευθύνεται σε νέους ηλικίας 18+, αλλά και σε ήδη εργαζόμενους, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες τόσο γνωστικές όσο και πρακτικές, προκειμένου να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους.